Hållbarhet och livsmedel i ett politiskt sammanhang

Offentliga måltider påverkas av flera politiska områden. De viktigaste ur ett hållbarhetssammanhang är de som rör mat, offentlig upphandling, klimatförändringar och resursanvändning. Gemensamma mål inom dessa områden inkluderar att främja ett grönare jordbruk, att stödja förändringen för mer hälsosamma måltider och uppmuntra till effektiv (och cirkulär) användning av resurser. Offentlig upphandling och förändringar i måltidsverksamheterna kan användas som ett verktyg för att uppnå dessa mål.

FN:s Hållbarhetsmål

Globalt sett anger de Globala hållbarhetsmålen (SDG:erna) i FN:s Agenda 2030 riktningen när det gäller arbetet för hållbar utveckling på flera politiska områden. För vart och ett av de 17 hållbarhetsmålen definierades mål och indikatorer för att framstegen ska övervakas. De viktigaste när det gäller fler hållbara offentliga måltider är mål #2, "stoppa hungern, uppnå livsmedelssäkerhet och förbättrad näring och främja hållbart jordbruk", och #12, "(uppnå) hållbar konsumtion och produktion". Ett av delmålen i det senare målet är att främja hållbar offentlig upphandling (#12.7). Hitta några verktyg för att möta dessa mål i vår verkstygssamling: [Offentlig upphandling, Ekologiska livsmedel, Strategier för att skapa förändring]

Europeiska gröna given

Detta strategiska EU-dokument sätter ramarna för en rättvis övergång mot ett grönare och mer klimatneutralt Europa. Den gröna given tar upp politiska områden som är inriktade på klimatpåverkan, resurseffektivitet, ekosystem och biologisk mångfald, regional utveckling och landsbygdsutveckling, rörlighet och handelsförbindelser med länder i tredje världen. EU:s strategi för biologisk mångfald, handlingsplanen för den cirkulära ekonomin, strategin från jord till bord och förbudet mot engångsplast har alla sina rötter i den Europeiska gröna given. Ta en titt i våra verktygssamlingar för [gateway-strategi, gateway-resurseffektivitet, gateway-kommunikation och kapacitetsuppbyggnad]

Strategin Från jord till bord

Denna strategi syftar till att heltäckande möta utmaningarna med hållbara livsmedelssystem och lyfta fram kopplingarna mellan människors hälsa, hälsosamma samhällen och en sund planet. Från jord till bord-strategin tar upp relationer mellan stad och landsbygd, livsmedelssäkerhet, sunda livsmedel, inkluderande försörjningskedjor, och driver på utbyggnaden av fler ekologiska jordbruk och klimatvänliga livsmedelskedjor. Den föreslår även obligatoriska minimikriterier för hållbar livsmedelsupphandling för offentliga verksamheter. [gateway organic, gateway växtbaserad och hälsosam mat, gateway Samarbete med lantbrukare/ producenter] tillhandahåller verktyg som hjälper dig att göra offentliga måltider mer hållbara och mer klimatvänliga.

Europeisk handlingsplan för ekologiska livsmedel och ekologiskt jordbruk

Denna handlingsplan bygger vidare på den tidigare planen för ekologiskt jordbruk och livsmedelskonsumtion och sträcker sig fram till år 2030. Målet med den nya handlingsplanen som publicerades 2021 är att 25 % av EU:s jordbruksmark ska avsättas för ekologisk produktion till 2030. För att uppnå detta mål uppmuntrar handlingsplanen till åtgärder som främjar konsumenternas efterfrågan på ekologiska produkter och att fler ekologiska livsmedel inkluderas i offentliga och privata måltidsverksamheter. Fördelarna med utökad produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel är att bidra till ett mer miljövänligt jordbruk, högre nivå av djurvälfärd, ökad biologisk mångfald och en positiv påverkan på människors hälsa. [gateway organic, gateway offentlig upphandling, gateway Samarbete med lantbrukare/ producenter] erbjuder verktyg för att underlätta upphandling och användning av ekologiska livsmedel i offentliga verksamheter.

Handlingsplanen för cirkulär ekonomi

Detta strategidokument uppmuntrar till effektivare användning av tillgängliga resurser i syfte att uppnå klimatneutralitet och minska klimatavtrycket från samtida produktions- och konsumtionsmönster. Handlingsplanen syftar till att främja samarbete och entreprenörskap, och uppmuntrar till skapande av nya affärsmodeller. Handlingsplanen för cirkulär ekonomi är en framtidsinriktad agenda för att uppnå ett renare och mer konkurrenskraftigt Europa. Dessutom tar den upp behovet av att minska andelen matsvinn och av ett retursystem för förpackningar, samt uppmuntrar till fler biobaserade material. gateway resurseffektivitet och gateway matsvinn tillhandahåller verktyg för att underlätta ditt arbete i förhållande till offentliga måltider och målen i handlingsplanen för cirkulär ekonomi.

Kriterier för Grön offentlig upphandling (GPP)

Hela den offentliga upphandlingen inom EU utg14 % av EU:s BNP (EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi, 2020) och kan fungera som en kraftfull påverkansfaktor för efterfrågan på mer hållbara produkter. Kriterierna och målen för GPP har utvecklats för att bistå offentliga verksamheter att dra nytta av denna möjlighet. Kriterierna inom GPP av särskilt relevanta för offentliga måltider eftersom de relaterar till upphandling av livsmedel och måltidstjänster. gatewayen för offentlig upphandlingerbjuder verktyg för att underlätta användningen av GPP-kriterierna. Verktygen är relevanta för upphandlare, leverantörer och leverantörer av måltidstjänster.

You have 0 Tools in your collection.
Klicka här för att hantera och ladda ner din samling.

Hantera din samling

There are currently 0 tools in your collection. Du kan ta bort verktyg från din samling eller ladda ner din samling som ett pdf-dokument för enkel utskrift och delning.

ladda ner